1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Regulamin organizacyjny określa zasady organizacji i warunki korzystania ze świadczeń zdrowotnych oferowanych przez podmiot leczniczy działający pod nazwą Częstochowskie Towarzystwo Powrót, zwanego dalej Towarzystwem.
 2. Regulamin porządkowy podmiotu opracowany został w oparciu o zapisy:

               1) art.24 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej;

               2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

               3) ustawy z dnia 6 listopada 2008 o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta.

3.Podmiot jest wpisany do rejestru podmiotów prowadzących działalność leczniczą prowadzonego przez wojewodę śląskiego – nr księgi rejestrowej 000000256233.

 1. Częstochowskie Towarzystwo Powrót prowadzi Centrum Leczenia Uzależnień.
 2. Siedziba zakładu mieści się w Częstochowie, ul. Wiolinowa 1.
 3. Obszar zakładu obejmuje swoim działaniem województwo śląskie.

 

 1. CELE I ZADANIA PODMIOTU WYKONUJĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ

 

 1. Celem Towarzystwa Powrót jest udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie działalności rehabilitacyjnej osób: uzależnionych od środków zmieniających świadomość i odurzających oraz substancji psychotropowych i psychoaktywnych, w tym alkoholu oraz innych substancji określonych w art. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r., o przeciwdziałaniu narkomanii oraz współuzależnionych członków ich rodzin.
 2. Głównym zadaniem Towarzystwa jest ograniczanie zjawiska uzależnienia od substancji psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych i towarzyszących im negatywnych skutków na terenie województwa śląskiego. 

 

III. STRUKTURA ORGANIZACYJNA PODMIOTU LECZNICZEGO

 

 1. Centrum Leczenia Uzależnień (dalej zwane Centrum) składa się z dwóch zakładów leczniczych:

1) Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego

2) Zakład Lecznictwa Stacjonarnego i Całodobowego.

 1. Organem zarządzającym Centrum jest Dyrektor Centrum, którego powołuje Zarząd Częstochowskiego Towarzystwa Powrót. Kieruje on pracą Centrum i reprezentuje go na zewnątrz, zgodnie ze Statutem Towarzystwa, Regulaminem Organizacyjnym i innymi obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Dyrektor Centrum jest uprawniony do wykonywania wszelkich czynności prawnych i faktycznych związanych z wykonywaniem przepisów prawa pracy przez pracodawcę.

Dyrektor Centrum powołuje swoich zastępców.

 1. Nadzór i koordynację zadań programowych placówki sprawuje Zarząd Częstochowskiego Towarzystwa Powrót .
 2. W celu realizacji celów i zadań Centrum, Zarząd Częstochowskiego Towarzystwa Powrót tworzy strukturę organizacyjną Centrum.
 3. Na strukturę Centrum Leczenia Uzależnień składają się:

               1) Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w skład którego wchodzą:

 1. a) Poradnia terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych;
 2. b) Dzienny oddział terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych;

               2) Zakład Lecznictwa Stacjonarnego i Całodobowego w skład którego wchodzi:

 1. a) Hostel dla Uzależnionych.

 

 1. RODZAJ DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ ORAZ ZAKRES UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

 

 1. Świadczenia zdrowotne udzielane są w formie świadczeń ambulatoryjnych w rozumieniu art. 10 ustawy o działalności leczniczej oraz w formie świadczeń stacjonarnych i całodobowych w rozumieniu art. 12 ustawy o działalności leczniczej.
 2. Do zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych przez Towarzystwo należy:

1) diagnostyka;

2) psychoterapia rodzinna, małżeńska i indywidualna w rozumieniu grup terapeutycznych, sesji rodzinnych, grup wsparcia;

3) interwencja i współpraca z instytucjami oraz podmiotami o istotnym znaczeniu dla kontynuacji leczenia pacjenta, za jego zg0dą;

4) poradnictwo i doradztwo na rzecz osób uzależnionych, ich rodzin i najbliższych oraz osób zainteresowanych problematyką narkomanii i alkoholizmu;

5) postrehabilitacja na rzecz osób, które ukończyły proces resocjalizacji;

6) prowadzenie szkoleń i praktyk tematycznych w zakresie wiedzy o uzależnieniach,

7) prowadzenie profilaktyki prozdrowotnej i prorodzinnej (I stopnia) na rzecz rodziców i rodzin dzieci i młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych, społeczności lokalnej;

8) wykonywanie innych działań określonych w odrębnych przepisach.

 

 1. MIEJSCE WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ

 

 1. Centrum Leczenia Uzależnień – Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego działalność leczniczą wykonuje się w:

1) Poradni terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych mającej siedzibę w Częstochowie przy ul. Wiolinowej 1,

2) Dziennym oddziale terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych mającym siedzibę w Częstochowie przy ul. Wiolinowej 1,

 1. Centrum Leczenia Uzależnień – Zakład Lecznictwa Stacjonarnego i Całodobowego

               1) Hostel dla uzależnionych mający siedzibę w Częstochowie przy ul. Legionów 50.

 

 

 1. PROCES UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ

 

 1. Celem podmiotu leczniczego jest udzielanie ludności zamieszkałej na terenie kraju bezpłatnych świadczeń zdrowotnych w zakresie działalności rehabilitacyjnej i postrehabilitacyjnej osób uzależnionych od środków zmieniających świadomość i odurzających oraz substancji psychotropowych i psychoaktywnych, a także współuzależnionych członków rodzin.

 

 1. Proces udzielania świadczeń:
 2. a) diagnozowanie zespołu zjawisk psychicznych lub fizycznych wynikających z działania tych środków lub substancji na organizm ludzki, charakteryzujący się zmianą zachowania lub innymi reakcjami psychicznymi,
 3. b) prowadzenie dostępnymi metodami terapeutycznymi procesu motywującego do podjęcia zmiany zachowań zdrowotnych osób uzależnionych i ich współuzależnionych członków rodzin,
 4. c) konsultacja medyczna w procesie terapeutycznym w rozumieniu pomocy medycznej, epidemiologicznej i psychiatrycznej osobom uzależnionym i ich współuzależnionym członkom rodzin,
 5. d) kwalifikacja pacjenta do odpowiedniej formy pomocy spośród: psychoterapii rodzinnej, małżeńskiej i indywidualnej w rozumieniu grup terapeutycznych, sesji rodzinnych , grup wsparcia,
 6. e) interwencja i współpraca z instytucjami oraz podmiotami o istotnym znaczeniu dla kontynuacji leczenia pacjenta,
 7. f) poradnictwo i doradztwo na rzecz osób uzależnionych, ich rodzin i najbliższych oraz osób zainteresowanych problematyką narkomanii, uzależnień behawioralnych oraz alkoholizmu,
 8. g) postrehabilitacja na rzecz osób, które ukończyły proces resocjalizacji.

 

VII. ZASADY I WARUNKI PRZYJĘĆ I UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ

 

 1. Pacjent po raz pierwszy zgłaszający się do Centrum jest rejestrowany zarówno w systemie mMedica jak i w dokumentacji prowadzonej w formie kartoteki pacjentów po wyrażeniu pisemnej zgody na przyjęcie do zakładu opieki zdrowotnej oraz na udzielanie określonych świadczeń zdrowotnych. Pacjent w wieku powyżej 16 roku życia, oraz przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny małoletniego pacjenta jest informowany o prawach wynikających art. 6-38 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, w tym o prawie do odmowy udzielenia zgody na leczenie po uzyskaniu odpowiedniej informacji o stanie zdrowia pacjenta. W przypadku uzyskania sprzecznych oświadczeń od przedstawiciela ustawowego oraz osoby małoletniej powyżej 16 roku życia w sprawie wyrażenia zgody na leczenie, zgodę na leczenie wyraża sąd opiekuńczy.
 2. Dokumenty pacjentów przechowywane są w odpowiednio zabezpieczonej kartotece ogólnej pacjentów Centrum. Po dokonaniu wstępnego wywiadu pacjent zostaje przekazany pod opiekę specjalisty, który przeprowadzi diagnozę i zaproponuje dalsze metody leczenia.
 3. W przypadku gdy pacjent potrzebuje zaświadczenia o leczeniu na terenie Centrum lub wyniku przeprowadzonych testów, zostaje ono przygotowane w oparciu o posiadaną dokumentację z odpowiednią sygnaturą Centrum oraz wpisane do odpowiedniego rejestru.
 4. Pacjenci Centrum podlegają następującemu zakresowi porad:

1) pełny wywiad lekarski;

2) wywiad od rodziny lub bliskich chorego;

3) badanie psychiatryczne;

4) wywiad psychologiczny;

5) badanie i diagnozę psychologiczną;

6) ustalenie wstępnego rozpoznania;

7) ustalenie rodzaju leczenia;

8) psychoedukacja;

9) terapia indywidualna,  grupowa, rodzinna;

10) konsultacje specjalistyczne;

11) kierowanie na leczenie stacjonarne;

12) interwencje.

 1. Każdy pacjent Centrum Leczenia Uzależnień ma prawo do decydowania o osobach, którym lekarz bądź inny specjalista prowadzący terapię, może udzielać informacji o jego stanie zdrowia. Podstawowe dane osobowe i adresowe wraz z numerem telefonu osoby, która została wskazana przez pacjenta zostają umieszczone w Karcie Choroby z odpowiednią adnotacją.
 2. Przysługujące wszystkim pacjentom Centrum Leczenia Uzależnień prawa zawarte zostały w Karcie Praw Pacjenta. Na terenie Centrum Leczenia Uzależnień Prawa Pacjenta wyeksponowane są w sposób wyraźny i czytelny dla każdego pacjenta, w miejscu ogólnie dostępnym.
 3. Każdy pacjent Centrum Leczenia Uzależnień oraz członek jego rodziny ma prawo do zgłaszania skarg i zażaleń zarówno w stosunku do pracowników Centrum Leczenia Uzależnień jak i oferowanych usług.
 4. Wszystkie Skargi przyjmowane są przez Dyrektor Centrum Leczenia Uzależnień w każdy wtorek w godzinach od 17 do 18. W pozostałe dni istnieje możliwość zgłoszenia skargi w Książce Skarg i Zażaleń. Każda skarga bądź zażalenie zostanie rozpatrzone przez Dyrektor Centrum Leczenia Uzależnień w terminie 7 dni a o decyzji pacjent bądź członek jego rodziny zostanie poinformowany niezwłocznie.

 

VIII. ORGANIZACJA I ZADANIA POSZCZEGÓLNYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH PRZEDSIĘBIORSTWA PODMIOTU

 

 1. Struktura organizacyjna Centrum Leczenia Uzależnień obejmuje:

               1) Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w skład którego wchodzą:

 1. a) Poradnia terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych;
 2. b) Dzienny oddział terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych;

               2) Zakład Lecznictwa Stacjonarnego i Całodobowego,  w skład którego wchodzi:

 1. a) Hostel dla uzależnionych.
 2. Organizacja i zadania „Poradni terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych”, zwanej dalej Poradnią.
 3. Celem poradni terapii uzależnień od substancji psychoaktywnych jest diagnozowanie i leczenie osób przyjmujących substancje psychoaktywne oraz osób współuzależnionych.
 4. Poradnia czynna jest :

               1) Poniedziałek 14:00-20:00      
               2) Wtorek                          14:00-20:00
               3) Środa                             14:00-20:00
               4) Czwartek                      09:00-20:00
               5) Piątek                            10:00-18:00

 1. W ramach Poradni prowadzona jest:

               1) psychoterapia indywidualna;

               2) terapia grupowa;

               3) rehabilitacja osób uzależnionych;

               4) konsultacje psychiatryczne-lekarskie.

 1. Pracownikami (realizatorami) Poradni są:

               1) specjaliści psychoterapii uzależnienia;

               2) psycholog;

               3) lekarze psychiatrzy;

               4) specjaliści ds. administracyjnych i finansowych,

               5) informatyk.

 1. Do zadań Poradni należy:

               1) diagnostyka, leczenie, rehabilitacja osób uzależnionych i współuzależnionych od substancji psychoaktywnych;

               2) działania konsultacyjno – edukacyjne dla rodzin osób uzależnionych.

 

 1. Organizacja i zadania „Dziennego Oddziału terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych” zwanego dalej Oddziałem.
 2. Program Oddziału Dziennego jest alternatywnym projektem do proponowanych metod terapeutycznych w ośrodkach stacjonarnych, nastawionym na propozycje i nowe rozwiązania dostosowane do poszczególnych pacjentów i przez nich inspirowane.
 3. Oddział czynny jest w dni powszednie w godzinach od 14:00 do 20:00. Oddział prowadzi terapię osób uzależnionych w wieku od 14 roku życia z rejonu całej Polski.
 4. W Oddziale prowadzona jest:

               1) psychoterapia indywidualna,

               2) terapia grupowa,

               3) rehabilitacja osób uzależnionych,

               4) konsultacje psychiatryczne-lekarskie.

 1. Do zadań Oddziału należy:

               1) diagnostyka, leczenie, rehabilitacja osób uzależnionych i współuzależnionych od substancji psychoaktywnych;

               2) działania konsultacyjno – edukacyjne dla rodzin osób uzależnionych.

 1. Oddział wykonuje badania psychologiczne a pacjenci kierowani są na badania diagnostyczne do zakładów posiadających umowy współpracy z Oddziałem.
 2. Oddział prowadzi cykliczne spotkania z rodzicami osób leczących się.
 3. W trakcie terapii każdy z uczestników ma swobodę w wyborze zajęć, nie jest izolowany od zagrożeń, co ma znaczący wpływ na kształtowanie się świadomości i motywacji, ma możliwość wpływania na funkcjonowanie w domu. Od początku terapii pacjenci są zobligowani do podjęcia pracy i/lub nauki. Pacjent może mieć wpływ na długość trwania procesu terapii, okres terapii trwa od trzech do dziewięciu miesięcy. Po ukończeniu terapii istnieje możliwość uczestniczenia w grupach wsparcia.
 4. Proces leczenia na terenie Oddziału

               1) FAZA A (1 – 1,5 miesiąca)

Cel: motywowanie do podjęcia zmiany zachowań zdrowotnych osób uzależnionych

 1. a) rozpoznawanie destrukcyjnego wpływu nałogu na życie fizyczne, psychiczne i społeczne;
 2. b) wzrost świadomości własnej bezsilności wobec uzależnienia;
 3. c) uzyskanie wiedzy na temat swojej choroby.

               2) FAZA B (1,5 – 4 miesięcy)

Cel: utrzymanie abstynencji i dotarcie do potencjału rozwojowego

 1. a) zwiększenie umiejętności inter- i intra-personalnych;
 2. b) rozpoznawanie własnych mechanizmów uzależnienia.

               3) FAZA C (4 – 6 miesięcy)

Cel: zwiększenie umiejętności życiowych i utrzymanie abstynencji

 1. a) budowanie stabilnej tożsamości własnego „JA”;
 2. b) uczenie zachowań asertywnych i prospołecznych;
 3. c) uczenie adekwatnego postrzegania mocnych i słabych stron jako podstawowych elementów własnej tożsamości.

4) FAZA D (POSTREHABILITACJI 6 – 12 miesięcy)

Cel: usamodzielnienie i readaptacja

 1. a) rozpoznawanie sygnałów ostrzegawczych, które mogą powodować i potęgować pragnienie środka;
 2. b) przygotowanie i trenowanie własnych strategii i sposobów zapobiegania nawrotom;
 3. c) wykorzystanie zdobytych w trakcie terapii umiejętności w życiu codziennym.
 4. Formy pomocy oferowane pacjentom Oddziału:

               1) Psychoterapia indywidualna i grupowa,

               2) Spotkania społeczności terapeutycznej,

               3) Spotkania i warsztaty terapeutyczne z rodzinami i bliskimi.

 1. Pracownikami (realizatorami) Oddziału są:

               1) specjaliści psychoterapii uzależnienia,

               2) psycholog,

               3) lekarze psychiatrzy.

 1. Organizacja i zadania „Hostelu dla uzależnionych zwanego dalej Hostelem.
 2. Hostel Częstochowskiego Towarzystwa Powrót mieści się przy ul. Legionów 50 i jest w nim realizowany program postrehabilitacji dla osób zaleczonych i utrzymujących abstynencję.
 3. Program przeznaczony jest dla osób, które ukończyły pełen cykl terapii w Oddziale dziennym naszego stowarzyszenia lub innym ośrodku na terenie Polski (zwany dalej Hostelowicz). Terapia osób po zakończonym procesie leczenia finansowana jest całkowicie w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.
 4. Pobyt Hostelowicza jest całkowicie finansowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia, z zastrzeżeniem, że:
 5. a) Hostelowicz ma prawo zamieszkiwać Hostel do 12 miesięcy.
 6. b) kandydat na mieszkańca Hostelu, w ramach kontraktu z NFZ przed wprowadzeniem się, kontaktuje się z dyrektorem Centrum i jest wpisywany na listę oczekujących. Jego obowiązkiem jest co najmniej raz w tygodniu kontaktować się telefonicznie z Centrum w celu potwierdzenia chęci zamieszkiwania na Hostelu, pod rygorem wykreślenia z listy.
 7. O przyjęcie do Hostelu może ubiegać się osoba pełnoletnia po spełnieniu następujących warunków:

               1) ukończone leczenie w ośrodku leczenia uzależnień;

               2) posiada skierowanie do hostelu  od lekarza POZ lub psychiatry;

               3) posiada dokumenty osobiste oraz niezbędną dokumentację medyczną w tym kartę informacyjną leczenia z ośrodka terapii uzależnień;

               4) posiada uregulowaną sytuację w zakresie ubezpieczenia społecznego;

               5) otrzymał zgodę dyrektora Centrum na zamieszkanie w Hostelu.

 1. W wyjątkowych przypadkach Hostel mogą zamieszkiwać osoby, które są w trakcie terapii w Oddziale dziennym Centrum oraz utrzymują abstynencję. Pobyt takich osób jest płatny. Opłata jest corocznie określana przez Zarząd Towarzystwa.
 2. Warunki uczestnictwa w programie hostelowym:

               1) pozytywna opinia terapeutów i Dyrektora Centrum,

               2) podjęcie przez pacjenta pracy zawodowej lub nauki oraz kontynuowanie tych aktywności w sposób ciągły,

               3) zdolność do samodzielnego pokrywania przez pacjenta swych podstawowych potrzeb materialnych z zarobków, rent, zasiłków itp.,

               4) przestrzeganie Regulaminu Centrum.

 1. Zadania Hostelu:

               1) Udzielanie wszechstronnego wsparcia pacjentom w rozpoczęciu przez nich samodzielnego życia poza Centrum bezpośrednio po ukończeniu podstawowego programu terapii.

               2) Uczestnicy są całkowicie samodzielni, podejmują niezależne decyzje dotyczące ich spraw życiowych.

               3) Długość uczestnictwa w programie postrehabilitacji jest ustalana indywidualnie dla każdego pacjenta, w zależności od jego aktualnej sytuacji życiowej może być korygowana.

 1. Program realizowany jest dla każdego uczestnika poprzez:

               1) terapię indywidualną,

               2) terapię grupową – odbywającą się raz w tygodniu w Hostelu,

               3) zajęcia edukacyjne na temat nawrotów choroby.

 1. Hostel jest placówką całodobową.

 

 1. WARUNKI WSPÓŁDZIAŁANIA Z INNYMI ZAKŁADAMI OPIEKI ZDROWOTNEJ W ZAKRESIE ZAPEWNIENIA PRAWIDŁOWOŚCI DIAGNOSTYKI, LECZENIA PACJENTÓW I CIĄGŁOŚCI POSTĘPOWANIA

 

 1. Towarzystwo stale współpracuje z innymi zakładami opieki zdrowotnej takimi jak Przychodnie Rejonowe, Szpitale, Oddziały Detoksykacji oraz Oddziały Psychiatryczne zarówno na terenie województwa śląskiego jak i całego kraju (w zakresie diagnozowania HIV, HCV oraz detoksykacji kierowanych pacjentów). Ponadto pozostaje w stałym kontakcie z innymi organizacjami zajmującymi się pomocą osobom uzależnionym od środków psychoaktywnych. Są wśród nich min. Monar, czy ośrodki rehabilitacji, postrehabilitacji oraz readaptacji osób uzależnionych.
 2. W zakresie przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi Towarzystwo ściśle współpracuje z Wydziałem Zdrowia Urzędu Miasta Częstochowa oraz ze szkołami ponadpodstawowymi, średnimi oraz wyższymi z powiatu częstochowskiego oraz województwa śląskiego. Zasady współpracy szczegółowo określają umowy i porozumienia o współpracy zawarte z innymi podmiotami.

 

 1. ZASADY UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ ORAZ WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA JEJ UDOSTĘPNIANIE

 

 1. Indywidualną dokumentację medyczną stanowią zbiory dokumentów medycznych, zawierających dane i informacje medyczne, dotyczące stanu zdrowia pacjenta oraz udzielanych świadczeń zdrowotnych.
 2. Dokumentacja medyczna jest udostępniana:
  1. pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta,
  2. po śmierci pacjenta dokumentacja medyczna jest udostępniana osobie upoważnionej przez pacjenta za życia lub osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym.
  3. Formy udostępniania dokumentacji medycznej

Dokumentacja medyczna jest udostępniana:

 1. do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych, z wyłączeniem medycznych czynności ratunkowych, albo w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, z zapewnieniem pacjentowi lub innym uprawnionym organom lub podmiotom możliwości sporządzenia notatek lub zdjęć;
 2. przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku;
 3. przez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych;
 4. na informatycznym nośniku danych.
 5. Ogólne zasady udostępniania dokumentacji medycznej:
 1. W celu uzyskania wyciągu, odpisu, kopii, wydruku lub dokumentacji na informatycznym nośniku pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy lub osoba pisemnie upoważniona przez niego, składa pisemny „Wniosek o wydanie dokumentacji medycznej”;
 2. Wnioski można składać od poniedziałku do piątku w dni robocze w godzinach pracy rejestracji Centrum;
 3. Udostępnienie dokumentacji medycznej nastąpi w terminie do 7 dni roboczych, licząc od daty złożenia wniosku;
 4. Wniosek można również pobrać w rejestracji Centrum oraz na stronie internetowej www.powrotzu-czestochowa.pl;
 5. Odbiór dokumentacji medycznej od poniedziałku do piątku, tj. w dni robocze w rejestracji Centrum w godz. jej otwarcia;
 6. Wydanie kopii dokumentacji medycznej musi być potwierdzone podpisem wydającego i odbierającego oraz datą wydania na złożonym wniosku, a wniosek dołączony do dokumentacji medycznej pacjenta;
 7. Wydanie kopii dokumentacji musi być odnotowane w „Rejestrze udostępniania dokumentacji medycznej”, który zawiera:
 • datę wpływu podania,
 • podstawowe dane uprawnionego wnioskodawcy (imię, nazwisko),
 • sposób udostępnienia dokumentacji medycznej,
 • zakres udostępnionej dokumentacji medycznej,
 • imię (imiona) i nazwisko osoby innej niż pacjent, której została udostępniona dokumentacja medyczna/nazwę uprawionego organu lub podmiotu,
 • imię (imiona) i nazwisko, podpis osoby, która udostępnia dokumentację medyczną,
 • datę i podpis osoby odbierającej.
 1. W przypadku odmowy wydania dokumentacji medycznej informacja o uzasadnieniu odmowy będzie odnotowywana na wniosku.
 2. Zasady odpłatności:
 3. Opłaty nie pobiera się:

– od organów rentowych w sprawach świadczeń z ubezpieczeń społecznych,

– w przypadku udostępniania dokumentacji medycznej w związku z postępowaniem przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych.

 1. za udostępnienie dokumentacji medycznej w formie wyciągów, odpisów, kopii, wydruku lub na informatycznym nośniku danych  Ośrodek pobiera opłatę.
 2. wysokość opłat wynosi:

– za jedną stronę wyciągu albo odpisu dokumentacji medycznej – 0,002, – przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,

– za jedną stronę kopii albo wydruku dokumentacji medycznej – 0,00007, – przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,

– za udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych –  0,0004 – przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Aktualna wartość opłaty jest systematycznie umieszczana do wiadomości pacjentów na korytarzu siedziby Centrum Leczenia Uzależnień.

 

 1. WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH INNYCH NIŻ FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH

 

Cała działalność Centrum Leczenia Uzależnień opiera się na programach finansowanych ze środków publicznych. Nie przewiduje się zatem pobierania opłat za udzielane świadczenia.

 

XII. SPOSÓB KIEROWANIA JEDNOSTKĄ I KOMÓRKAMI ORGANIZACYJNYMI ZAKŁADU PODMIOTU LECZNICZEGO

 

 1. Odpowiedzialność za zarządzanie Centrum Leczenia Uzależnień ponosi Podmiot Leczniczy (Zarząd Częstochowskiego Towarzystwa Powrót) – w imieniu którego działa Dyrektor.
 2. Dyrektor Centrum – bezpośrednio odpowiedzialny za całość funkcjonowania w zakresie nadzoru założeń organizacyjnych (dopuszcza się na to stanowisko osoby, które mają wyższe wykształcenie niemedyczne oraz ukończone studia z zarządzania).
 3. Zastępca Dyrektora ds. merytorycznych jest bezpośrednio odpowiedzialny za nadzorowanie pracy terapeutów i innych pracowników medycznych w zakresie merytorycznych założeń programowych dotyczących terapii uzależnień.
 4. Dyrektor ponadto odpowiedzialny jest za:

               1) reprezentowanie interesów Centrum na zewnątrz,

               2) kierowanie bieżącą działalnością Centrum,

               3) informowanie pracowników podejmujących pracę o zakresie ich obowiązków, sposobie wykonywania pracy,

               4) organizowanie prac w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy,

               5) zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,

               6) terminowe i prawidłowe wypłacanie wynagrodzeń,

               7) stosowanie obiektywnych i sprawiedliwych kryteriów oceny pracowników.

 1. Dyrektor, w razie swojej nieobecności może powierzyć zastępstwo w zakresie sprawowanej funkcji Zastępcy Dyrektora, lub innemu pracownikowi Centrum.

 

XIII. OBOWIĄZKI ZAKŁADU W RAZIE ŚMIERCI PACJENTA

 

 1. W razie nagłego pogorszenia się stanu zdrowia pacjenta na terenie Centrum niezwłocznie wzywa się pogotowie ratunkowe.
 2. W razie śmierci pacjenta niezwłocznie informację o tej okoliczności przekazuje się Policji, a także wskazanej przez pacjenta osobie lub instytucji, lub przedstawicielowi ustawowemu pacjenta.
 3. Przedmioty, które zmarły miał przy sobie personel Centrum przekazuje za pokwitowaniem rodzinie.
 4. W przypadku trudności z ustaleniem danych osobowych i adresowych pacjenta Centrum powiadamia właściwą jednostkę samorządu terytorialnego.
 5. Za przechowywanie zwłok powyżej 72 godzin licząc od godziny, w której nastąpiła śmierć pacjenta opłata wynosi: 130,00 zł za każdą rozpoczętą dobę. Opłatę wnosi rodzina lub instytucja uprawniona do pochowania zmarłej osoby.

 

XIV. MONITORING POMIESZCZEŃ

 1. Ogranicza się sposób monitoringu pomieszczeń Centrum jedynie do pomieszczeń ogólnodostępnych, gdyż jest to niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów i pracowników,– za pomocą urządzeń umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring), uwzględniając konieczność poszanowania intymności i godności pacjenta oraz konieczność ochrony danych osobowych.
 2. Nagrania obrazu uzyskane w wyniku monitoringu zawierające dane osobowe podmiot wykonujący działalność leczniczą przetwarza wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane, i przechowuje przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od dnia nagrania.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Regulamin niniejszy obowiązuje od dnia 01 maja 2023 r. Z treścią Regulaminu zostają zapoznani wszyscy pracownicy Towarzystwa, co potwierdzają własnoręcznym podpisem.
 2. Zmiany Regulaminu będą każdorazowo wprowadzane w formie pisemnej
  i podawane do wiadomości pracowników oraz pacjentów jeżeli zajdzie taka konieczność.
Wielkość czcionki
Kontrast