Obraz przedstawia logotypy CANADIS, Narodowy Program Zdrowia, Powrót z U, Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, Ministerstwo Zdrowia

Realizowane programy

Program „PO NOWEMU”, jest projektem  ukierunkowanym na reintegrację społeczną i zawodową osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych. Celem zadania jest poprawa funkcjonowania i jakości życia osób zmarginalizowanych społecznie w związku używaniem narkotyków w tym w szczególności: utrzymanie abstynencji, zwiększenie stopnia samodzielności, poprawa sytuacji socjalnej, mieszkaniowej, zawodowej, zdobycie/zwiększenie umiejętności poruszania się na rynku pracy oraz umiejętności psychospołecznych, rozwiązywanie sytuacji kryzysowych oraz problemów prawnych / urzędowych.

W ramach programu realizujemy: warsztaty umiejętności psychospołecznych, grupy zapobiegania nawrotom, interwencje kryzysowe,  interwencje  socjalne, konsultacje prawne, hotelową grupę wsparcia. Działania te mają za zadanie stworzenie warunków do uczenia się samodzielności osób zmarginalizowanych z powodu uzależnienia od narkotyków czy dopalaczy.

Program pt. „ WYGRAĆ” jest kontynuacją realizowanych od 2012 r. programów profesjonalnej pomocy patologicznym hazardzistom oraz osobom z innym uzależnieniem behawioralnym, ich rodzin i bliskich. Zadanie to przedstawia kompleksowy program oddziaływań, którego odbiorcami będą patologiczni hazardziści,  osoby z innym uzależnieniem behawioralnym oraz ich rodziny i bliscy.

W ramach programu odbiorcy będą mogli korzystać ze wsparcia:

– indywidualnego w postaci: interwencji kryzysowych, indywidualnego wparcia terapeutycznego, poradnictwa rodzinnego, terapii indywidualnej, a także doradztwa finansowego oraz konsultacji prawnych

– grupowego w postaci grup wsparcia dla hazardzistów, grup wsparcia dla rodzin, grupa wsparcia dla partnerów i partnerek osób uzależnionych.

Celem projektu jest zwiększenie dostępności i rozszerzenie oferty profesjonalnej pomocy  patologicznym hazardzistom, osobom z innymi uzależnieniami behawioralnymi oraz   ich  bliskim i rodzinom.

Obraz przedstawia logotyp CANADIS
Obraz przedstawia logotyp Ministerstwo Zdrowia
Obraz przedstawia logotyp Powrót z U
Obraz przedstawia logotyp Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii
Obraz przedstawia logotyp Narodowy Program Zdrowia

Program terapii adresowany do osób używających szkodliwie i uzależnionych od konopi oraz ich rodzin i bliskich „Konopne wybory III” jest realizowany
w ramach Narodowego Programu Zdrowia i współfinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia
w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

W ramach programu proponujemy: Indywidualne sesje programu CANDIS – dla osób mających problemy z powodu używania marihuany lub haszyszu. W programie mogą uczestniczyć osoby powyżej 16 roku życia, które chciałyby ograniczyć lub zrezygnować
z używania przetworów konopi. Pacjent może dokonać wyboru celu. Program składa się z 10 sesji terapeutycznych. Sesje trwają 1,5 godz., realizowane są  w okresie od 2 do 3 miesięcy
i mają charakter indywidualnych rozmów z terapeutą. W razie potrzeby możliwe jest kontynuowanie terapii na sesjach psychoterapii indywidualnej lub sesjach wspólnych
z bliskimi (rodziny lub pary).

Ponadto w roku 2020 w ramach programu istnieje możliwość skorzystania z konsultacji psychiatrycznych, porad pracownika socjalnego, doradcy finansowego oraz porad rodzinnych i prawnych. 

Zapraszamy wszystkich, którzy poszukują wsparcia lub są w kryzysie.

Wizyty umawiamy pod numerem telefonu: 508 355 119 lub 34 324 60 97

Obraz przedstawia logotyp Ministerstwo Zdrowia
Obraz przedstawia logotyp Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii

Program wzmacniania motywacji do ograniczenia zachowań ryzykownych wśród osób uzależnionych od hazardu lub innych uzależnień behawioralnych oraz wsparcia ich rodzin i bliskich „Koło zmiany – V” jest finansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia.

Program „Koło zmiany – V” jest kontynuacją działań prowadzonych od 2016 r.,
a rozszerzających ofertę pomocy dla osób będących w grupach ryzyka z powodu uzależnienia od hazardu lub innych uzależnień behawioralnych oraz ich bliskich i rodzin.

Przedmiotem zadania jest wsparcie psychologiczne oraz zmotywowanie osób uzależnionych od hazardu lub innych czynności do podjęcia leczenia do ograniczenia zachowań ryzykownych, zapobieganie nawrotowi uzależnienia lub radzenia sobie z nim, podejmowanie zachowań prozdrowotnych przez patologicznych hazardzistów przed i po ukończeniu procesu terapii oraz osoby z innymi uzależnieniami behawioralnymi, a także rozwiązywanie sytuacji kryzysowych, związanych z problemem uzależnień behawioralnych w rodzinach tych osób.

Oferujemy:

– zajęcia edukacyjno – informacyjne,

– poradnictwo rodzinne,

– interwencje kryzysowe,

– grupę zapobiegania nawrotom dla osób po ukończonej terapii,

– warsztaty umiejętności psychospołecznych dla osób z uzależnieniem behawioralnym,

– konsultacje prawne,

– doradztwo finansowe.

Zapraszamy wszystkich, którzy poszukują wsparcia lub są w kryzysie.

Wizyty umawiamy pod numerem telefonu: 34 324 60 97 lub 508 355 119

Wielkość czcionki
Kontrast