Realizowane programy

Program „PO NOWEMU”, jest projektem  ukierunkowanym na reintegrację społeczną i zawodową osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych. Celem zadania jest poprawa funkcjonowania i jakości życia osób zmarginalizowanych społecznie w związku używaniem narkotyków w tym w szczególności: utrzymanie abstynencji, zwiększenie stopnia samodzielności, poprawa sytuacji socjalnej, mieszkaniowej, zawodowej, zdobycie/zwiększenie umiejętności poruszania się na rynku pracy oraz umiejętności psychospołecznych, rozwiązywanie sytuacji kryzysowych oraz problemów prawnych / urzędowych.

W ramach programu realizujemy: warsztaty umiejętności psychospołecznych, grupy zapobiegania nawrotom, interwencje kryzysowe,  interwencje  socjalne, konsultacje prawne, hotelową grupę wsparcia. Działania te mają za zadanie stworzenie warunków do uczenia się samodzielności osób zmarginalizowanych z powodu uzależnienia od narkotyków czy dopalaczy.

Program pt. „ WYGRAĆ” jest kontynuacją realizowanych od 2012 r. programów profesjonalnej pomocy patologicznym hazardzistom oraz osobom z innym uzależnieniem behawioralnym, ich rodzin i bliskich. Zadanie to przedstawia kompleksowy program oddziaływań, którego odbiorcami będą patologiczni hazardziści,  osoby z innym uzależnieniem behawioralnym oraz ich rodziny i bliscy.

W ramach programu odbiorcy będą mogli korzystać ze wsparcia:

– indywidualnego w postaci: interwencji kryzysowych, indywidualnego wparcia terapeutycznego, poradnictwa rodzinnego, terapii indywidualnej, a także doradztwa finansowego oraz konsultacji prawnych

– grupowego w postaci grup wsparcia dla hazardzistów, grup wsparcia dla rodzin, grupa wsparcia dla partnerów i partnerek osób uzależnionych.

Celem projektu jest zwiększenie dostępności i rozszerzenie oferty profesjonalnej pomocy  patologicznym hazardzistom, osobom z innymi uzależnieniami behawioralnymi oraz   ich  bliskim i rodzinom.

Program terapii adresowany do osób używających szkodliwie i uzależnionych od konopi oraz ich rodzin i bliskich „Konopne wybory III” jest realizowany
w ramach Narodowego Programu Zdrowia i współfinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia
w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

W ramach programu proponujemy: Indywidualne sesje programu CANDIS – dla osób mających problemy z powodu używania marihuany lub haszyszu. W programie mogą uczestniczyć osoby powyżej 16 roku życia, które chciałyby ograniczyć lub zrezygnować
z używania przetworów konopi. Pacjent może dokonać wyboru celu. Program składa się z 10 sesji terapeutycznych. Sesje trwają 1,5 godz., realizowane są  w okresie od 2 do 3 miesięcy
i mają charakter indywidualnych rozmów z terapeutą. W razie potrzeby możliwe jest kontynuowanie terapii na sesjach psychoterapii indywidualnej lub sesjach wspólnych
z bliskimi (rodziny lub pary).

Ponadto w roku 2020 w ramach programu istnieje możliwość skorzystania z konsultacji psychiatrycznych, porad pracownika socjalnego, doradcy finansowego oraz porad rodzinnych i prawnych. 

Zapraszamy wszystkich, którzy poszukują wsparcia lub są w kryzysie.

Wizyty umawiamy pod numerem telefonu: 508 355 119 lub 34 324 60 97

Program wzmacniania motywacji do ograniczenia zachowań ryzykownych wśród osób uzależnionych od hazardu lub innych uzależnień behawioralnych oraz wsparcia ich rodzin i bliskich „Koło zmiany – V” jest finansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia.

Program „Koło zmiany – V” jest kontynuacją działań prowadzonych od 2016 r.,
a rozszerzających ofertę pomocy dla osób będących w grupach ryzyka z powodu uzależnienia od hazardu lub innych uzależnień behawioralnych oraz ich bliskich i rodzin.

Przedmiotem zadania jest wsparcie psychologiczne oraz zmotywowanie osób uzależnionych od hazardu lub innych czynności do podjęcia leczenia do ograniczenia zachowań ryzykownych, zapobieganie nawrotowi uzależnienia lub radzenia sobie z nim, podejmowanie zachowań prozdrowotnych przez patologicznych hazardzistów przed i po ukończeniu procesu terapii oraz osoby z innymi uzależnieniami behawioralnymi, a także rozwiązywanie sytuacji kryzysowych, związanych z problemem uzależnień behawioralnych w rodzinach tych osób.

Oferujemy:

– zajęcia edukacyjno – informacyjne,

– poradnictwo rodzinne,

– interwencje kryzysowe,

– grupę zapobiegania nawrotom dla osób po ukończonej terapii,

– warsztaty umiejętności psychospołecznych dla osób z uzależnieniem behawioralnym,

– konsultacje prawne,

– doradztwo finansowe.

Zapraszamy wszystkich, którzy poszukują wsparcia lub są w kryzysie.

Wizyty umawiamy pod numerem telefonu: 34 324 60 97 lub 508 355 119

Program „SZTUKA życia- RAZEM” jest propozycją przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu poprzez wspieranie działań z zakresu integracji społecznej.

Program jest finansowany ze środków Gminy Miasta Częstochowa i jest realizowany dla młodzieży i osób dorosłych z terenu M. Częstochowy, zmagających się z problemem uzależnienia od substancji psychoaktywnych, środków odurzających, nowych narkotyków- tzw. dopalaczy oraz uzależnień behawioralnych, na rzecz dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym związanym z niepełnosprawnością, które zostaną obdarowane ręcznie zrobionymi maskotkami.

Głównym celem zajęć w tym projekcie, jest wykorzystanie procesu twórczego w celu integracji społecznej osób uzależnionych i dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym.  Program „SZTUKA życia- RAZEM” będzie miał charakter wielowymiarowy, związany z przeciwdziałaniem wykluczeniu społecznemu i profilaktyką uzależnień.

Dla osób leczących się, to proces twórczy uruchamiający pokłady wrażliwości i refleksji, które wyzwalają motywację do zmiany, przynoszą nadzieję na życie w lepszym społeczeństwie, poczucie sprawstwa i wpływu nań, przynależności, poczucia odpowiedzialności i współpracy, poczucie bycia potrzebnym.

Dla dzieci obdarowanych, to wyraz akceptacji, troski, poczucia bezpieczeństwa, przynależności do środowiska lokalnego, radości, redukcji stresu
i lęku, podniesienia samooceny.

Warsztaty będą realizowane poprzez ekspresję twórczą, opierającą się na metodach i technikach arteterapii, w oparciu o użytkowe sztuki wizualne.