Ogólne zasady udostępniania dokumentacji medycznej:

a) W celu uzyskania wyciągu, odpisu, kopii, wydruku lub dokumentacji na informatycznym nośniku pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy lub osoba pisemnie upoważniona przez niego, składa pisemny „Wniosek o wydanie dokumentacji medycznej” .

b) Wnioski można składać od poniedziałku do piątku w dni robocze w godzinach pracy rejestracji Centrum

c) Udostępnienie dokumentacji medycznej nastąpi w terminie do 7 dni roboczych, licząc od daty złożenia wniosku.

d) Wniosek można również pobrać w rejestracji Centrum oraz na stronie internetowej www.clu.com.pl

e) Odbiór dokumentacji medycznej od poniedziałku do piątku, tj. w dni robocze w rejestracji Centrum w godz. jej otwarcia.

f) Wydanie kopii dokumentacji medycznej musi być potwierdzone podpisem wydającego
i odbierającego oraz datą wydania na złożonym wniosku, a wniosek dołączony do dokumentacji medycznej pacjenta.

g) Wydanie kopii dokumentacji musi być odnotowane w „Rejestrze udostępniania dokumentacji medycznej”, który zawiera:

– datę wpływu podania,

– podstawowe dane uprawnionego wnioskodawcy (imię, nazwisko),

– sposób udostępnienia dokumentacji medycznej,

– zakres udostępnionej dokumentacji medycznej (daty od – do),

– imię (imiona) i nazwisko osoby innej niż pacjent, której została udostępniona dokumentacja medyczna/nazwę uprawionego organu lub podmiotu,

– imię (imiona) i nazwisko, podpis osoby, która udostępnia dokumentację medyczną,

– datę i podpis osoby odbierającej.

h) W przypadku odmowy wydania dokumentacji medycznej informacja o uzasadnieniu odmowy będzie odnotowywana na wniosku (Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej).

Więcej szczegółowych informacji i zasad nt. udostępniania dokumentacji medycznej znajduje się znajduje się w Instrukcji udostępniania dokumentacji medycznej znajdującej się w siedzibie Centrum Leczenia Uzależnień. 

Udostępnianie dokumentacji na zewnątrz Centrum

Zasady odpłatności:

a) Opłaty nie pobiera się:

  • od organów rentowych w sprawach świadczeń z ubezpieczeń społecznych,
  • w przypadku udostępniania dokumentacji medycznej w związku z postępowaniem przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych,
  • od pacjentów lub ich przedstawicieli ustawowych, jeśli dotyczy to tylko dokumentów udostępnianych po raz pierwszy.

 

b) za udostępnienie dokumentacji medycznej w formie wyciągów, odpisów, kopii, wydruku lub na informatycznym nośniku danych  Centrum pobiera opłatę.

c) wysokość opłat wynosi:


  • za jedną stronę wyciągu albo odpisu dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,002, – przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,
  • za jedną stronę kopii albo wydruku dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,00007, – przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,
  • udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych – nie może przekraczać 0,0004 – przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego

Aktualna wartość opłaty jest systematycznie umieszczana do wiadomości pacjentów na korytarzu siedziby Centrum Leczenia Uzależnień.

Wielkość czcionki
Kontrast