Staże
Obraz przedstawia ławkę stojącą samotnie na łące

Staże

Centrum Leczenia Uzależnień w Częstochowie posiada rekomendację Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii uprawniającą do realizacji staży klinicznych w ramach systemu szkoleń w dziedzinie uzależnień prowadzonych na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie uzależnień. 

Staże realizowane są w:

  1. Poradni Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych
  2. Dziennym Oddziale Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych
  3. Hostelu Dla Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych

Założenia teoretyczne prowadzonych oddziaływań w naszym Centrum opierają się na filozofii Dialogu Motywującego i transteoretycznego modelu zmiany opracowanego przez Prochaske i DiClemente oraz koncepcji nawrotu Marlatta i Gordona.

Korzystając z modelu poznawczo – behawioralnego uzależnienia, duży nacisk kładziemy na: rozwiązywanie problemów, aktywizację behawioralną, umiejętność identyfikowania i analizowania myśli depresyjnych i reagowania na nie. Ponadto korzystamy z teorii społecznego uczenia się Bandury, zgodnie z którą większość tego, czego ludzie się uczą jest efektem obserwowania innych i zapamiętywania ich zachowania. Trening umiejętności społecznych jest ważną techniką, stosowaną w naszej praktyce. Jego celem jest rozwinięcie nowych umiejętności zachowywania się, eliminowanie nieprawidłowych zachowań oraz uczenie się rozwiązywania problemów (Bandura).

Zgłoszenia do odbycia stażu należy kierować do Kierownika Stażu tel: 34 324 60 97, 508 355 119.

 

Zapraszamy osoby zainteresowane na kierunkowy staż kliniczny realizowany w ramach naszego Centrum Leczenia Uzależnień. Celem stażu jest wprowadzenie psychologów będących w trakcie szkolenia specjalizacyjnego w ramach psychologii klinicznej – do zagadnień z zakresu psychologii uzależnień zgodnie z „Programem Kształcenia specjalizacyjnego w dziedzinie psychologii klinicznej” przygotowanym i zatwierdzonym przez CMKP z 2018 roku.

Staż kierunkowy: “Psychologia uzależnień” Moduł XI

Cel stażu: W czasie stażu psycholog uczestniczy w podstawowych czynnościach diagnostycznych wykonywanych w ośrodku leczenia osób uzależnionych jako członek zespołu. Psycholog przyswaja wiedzę oraz nabywa umiejętności praktyczne dotyczące metod pracy z osobami uzależnionymi. W trakcie stażu przygotowuje studium przypadku, będące jednym z warunków zaliczenia.

Zakres wymaganych umiejętności praktycznych: Oczekuje się, że po ukończeniu stażu psycholog wykaże się umiejętnością: 1) formułowania wskazań do rodzaju terapii dostosowanej do specyfiki problemów osoby uzależnionej; 2) samodzielnego planowania i stosowania metod terapii osób uzależnionych; 3) samodzielnej pracy z rodziną i środowiskiem osób uzależnionych.

Czas trwania stażu: 120 godzin = 20 dni roboczych (1 miesiąc).

Miejsce stażu: Staż realizowany jest w Centrum Leczenia Uzależnień.

Sposób zaliczenia stażu: Kolokwium z zakresu wiedzy teoretycznej i sprawdzian umiejętności praktycznych objętych programem stażu kierunkowego u opiekuna stażu. Na zakończenie stażu psycholog przedstawia opiekunowi stażu opis przypadku. Opiekun stażu zaświadcza, że psycholog nabył w trakcie stażu umiejętność samodzielnego badania pacjentów i interpretacji badań w zakresie przewidzianym w programie stażu i wystawia ocenę. Kierownik specjalizacji potwierdza w elektronicznej karcie specjalizacji (EKS) ocenę uzyskaną z zaliczenia stażu kierunkowego.

Posiadamy umowę z SWPS jako placówka stażowa z zakresu uzależnień dla psychologów realizujących szkolenie specjalizacyjne  w ramach psychologii klinicznej.

Opiekunem staży jest dr Agnieszka Miklewska specjalista psychologii klinicznej tel. +48 609 771 674

Adres siedziby

ul. Wiolinowa 1
42-200 Częstochowa

Telefony

tel. stacjonarny : 34 324 60 97
tel. komórkowy: +48 508 355 119

Telefon kontaktowy

+48 508 355 119

Napisz do nas

kontakt@clu.com.pl

© 2020 Centrum Leczenia Uzależnień. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wielkość czcionki
Kontrast