Deklaracja dostępności Centrum Leczenia Uzależnień.

Centrum Leczenia Uzależnień zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Centrum Leczenia Uzależnień.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:


Status pod względem zgodności z ustawą.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

1. Formularz kontaktowy nie posiada etykiet tekstowych powiązanych z polami i może być problematyczny dla osób korzystających z czytnika ekranu. Możesz skontaktować się z nami pisząc na adres e-mailowy lub dzwoniąc do nas. Dane teleadresowe są obok formularza kontaktowego

2. Z uwagi na ograniczenia systemowe w serwisie:

– nie jest przez redaktorów stosowany znacznik lang,

– nie jest możliwa samodzielna zmiana odstępu między wierszami, akapitami, słowami i literami,

– z uwagi na podobieństwo tematyczne bloków tekstowych, mogą się zdarzyć sytuację w których nie została zachowana unikalność tytułów stron.

3. Brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.

4. Niektóre elementy tekstowe przedstawiono w formie grafiki.

Wyłączenia

 • 1. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności

Skróty klawiszowe:

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów
klawiaturowych przeglądarki.

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/157179?hl=pl 

Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/skroty-klawiaturowe-firefox 

Opera: https://help.opera.com/pl/latest/skroty-klawiszowe/#Szybsza-nawigacja-dzi%C4%99ki-skr%C3%B3tom-klawiaturowym

Edge: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/4531783/microsoft-edge-keyboard-shortcuts

Dostępne udogodnienia dla osób niepełnosprawnych:

– powiększanie czcionki,

– podświetlanie linków

– ustawienie kontrastu

– nawigowanie klawiaturą

– elementy graficzne i zdjęcia mają wypełniony tzw. atrybut
alt, w którym zawarte są opisy, odczytywane przez czytniki ekranów czyli
aplikacje używane przez osoby niewidome i niedowidzące.

– wszelkie informacje zawarte w serwisie są redagowane w
sposób zrozumiały i czytelny


Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności:

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Aleksandra Jura.
 • E-mail: powrotzu34@gmail.com
 • Telefon: 34 324 60 97

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

 
Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Rzecznika Praw Obywatelskich
 • Adres: CZĘSTOCHOWA
  Punkt Przyjęć Interesantów RPO
  Adres: Urząd Miasta w Częstochowie, ul. Śląska 11/13, pokój nr 10
  Przyjmują: pracownicy z Biura Pełnomocnika Terenowego RPO w Katowicach
 • E-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl
 • Telefon: 34 370 71 00

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna

Budynek Centrum Leczenia Uzależnień przy ul. Wiolinowej 1 w Częstochowie:

 • Do budynku prowadzą 2 wejścia oznaczone literami A i B. Do obu wejść prowadzą schody. Przy schodach do wejścia A znajduje się podjazd dla wózków. Dla pacjentów oddziału dziennego przeznaczone jest wejście B, natomiast dla pacjentów poradni wejście A.
 • Rejestracja znajduje się po lewej stronie od wejścia A. Pokoje terapii indywidualnej znajdują się po prawej stronie od wejścia A. Dalsze przejście na oddział dzienny zabezpieczone jest drzwiami, przez które może przejechać osoba na wózku.
 • Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i pomieszczenia od strony wejścia A, zarówno do poradni jak i oddziału dziennego.
 • Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze, na prawo od rejestracji.
 • Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku znajduje pętla indukcyjna. Nie ma oznaczeń w alfabecie Braille´a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Na terenie placówki istnieje możliwość skorzystania z usługi tłumacza migowego online pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia takiej konieczności.
Wielkość czcionki
Kontrast