Niniejszym informuję, że w dniu 4.12.2023 r. na podstawie Uchwały nr 2/NWZ/2023 Nadzwyczajnego Walne Zebranie Członków, podjęło decyzję o wszczęciu postępowania likwidacyjnego Częstochowskiego Towarzystwa Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U”  Oddział Wojewódzki w Częstochowie wpisanego do  Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 00000361597, NIP 5732814437.

Informacja o otwarciu likwidacji, została wpisana do KRS przez Sąd  Rejonowy w Częstochowie , XVII Wydział  Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, postanowieniem z dnia  3.01.2024 Sygn. akt: CZ.XVII NS-REJ.KRS/007820/958.

Likwidatorem została wybrana: p. Anna Tkacz

 

W związku z powyższym wzywa się ewentualnych wierzycieli stowarzyszenia, aby w terminie 14 dni, od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia, zgłosili swoje wierzytelności. Zgłoszenia należy przesłać pisemnie na adres korespondencyjny ul. Wiolinowa 1, 42-200 Częstochowa lub e-mail: powotzu34@gmail.com.

Wielkość czcionki
Kontrast