PO NOWEMU II

Obraz przedstawia budynek Centrum Leczenia Uzależnień, widok z zewnątrz na Hostel

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA 

NAZWA PROGRAMU

Program reintegracji społecznej i zawodowej adresowany do osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych ze szczególnym uwzględnieniem zadań specjalnych kierowanych do kobiet w ciąży oraz matek dzieci do lat 3, z zapewnieniem opieki nad dziećmi

pt. „PO NOWEMU II”

Zadanie publiczne jest realizowane, ze środków będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

DOFINANSOWANIE 36 000 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ 36 000 zł

Projekt  ukierunkowany jest na reintegrację społeczną i zawodową osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych. Celem zadania jest poprawa funkcjonowania i jakości życia osób zmarginalizowanych społecznie w związku używaniem narkotyków w tym w szczególności: utrzymanie abstynencji, zwiększenie stopnia samodzielności, poprawa sytuacji socjalnej, mieszkaniowej, zawodowej, zdobycie/zwiększenie umiejętności poruszania się na rynku pracy oraz umiejętności psychospołecznych, rozwiązywanie sytuacji kryzysowych oraz problemów prawnych / urzędowych.

Program realizowany poprzez grupy zapobiegania nawrotom, interwencje kryzysowe, indywidualne wsparcie terapeutyczne, interwencje  socjalne, dyżur w hostelu, konsultacje prawne, hotelową grupę wsparcia, artterapię

 

Wielkość czcionki
Kontrast