Po nowemu II

Obraz przedstawia budynek Centrum Leczenia Uzależnień, widok z zewnątrz na Hostel

Informujemy iż,  tym roku również realizujemy „Program reintegracji społecznej i zawodowej adresowany do osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych ze szczególnym uwzględnieniem zadań specjalnych kierowanych do kobiet w ciąży oraz matek dzieci do lat 3, z zapewnieniem opieki nad dziećmi pt. Po nowemu II„.

Celem programu jest poprawa funkcjonowania i jakości życia osób zmarginalizowanych społecznie w związku używaniem narkotyków w tym w szczególności: utrzymanie abstynencji, zwiększenie stopnia samodzielności, poprawa sytuacji socjalnej, mieszkaniowej, zawodowej, zdobycie/zwiększenie umiejętności poruszania się na rynku pracy oraz umiejętności psychospołecznych, rozwiązywanie sytuacji kryzysowych oraz problemów prawnych / urzędowych.

W ramach programu realizujemy: grupy zapobiegania nawrotom, interwencje kryzysowe, indywidualne wsparcie terapeutyczne, interwencje  socjalne, dyżur w hostelu, konsultacje prawne, hotelową grupę wsparcia a także zajęcia z arteterapii.

Zadanie publiczne jest realizowane, ze środków będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

Zaineresowanych zapraszamy tel. 343246097 lub 508355119.

 

Wielkość czcionki
Kontrast