PO NOWEMU-MY

Obraz przedstawia budynek Centrum Leczenia Uzależnień, widok z zewnątrz na Hostel

Informujemy iż,  tym roku również realizujemy „Programy reintegracji społecznej i zawodowej adresowane do osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych ze szczególnym uwzględnieniem zadań specjalnych kierowanych do kobiet w ciąży oraz matek dzieci do lat 6, z zapewnieniem opieki nad dziećmi pt. PO NOWEMU-MY„.

Celem programu jest poprawa funkcjonowania i jakości życia osób zmarginalizowanych społecznie w związku używaniem narkotyków w tym w szczególności: utrzymanie abstynencji, zwiększenie stopnia samodzielności, poprawa sytuacji socjalnej, mieszkaniowej, zawodowej, zdobycie/zwiększenie umiejętności poruszania się na rynku pracy oraz umiejętności psychospołecznych, rozwiązywanie sytuacji kryzysowych oraz problemów prawnych / urzędowych.

W ramach programu realizujemy: interwencje kryzysowe,  interwencje  socjalne, konsultacje prawne, hotelową grupę wsparcia, grupę wsparcia dla bliskich.

Zadanie publiczne jest realizowane ze środków będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom”

Zaineresowanych zapraszamy tel. 343246097 lub 508355119.

 

Wielkość czcionki
Kontrast